Voortgang Multifunctioneel centrum ( MFC).

 

19 december 2020.

10 dec. 2020

– Definitief Ontwerp ( DO) vastgesteld door projectgroep.
– Beheer en exploitatie wordt in apart overleg opgepakt. Hoe gaan de drie hoofdgebruikers- school-
sport- ontmoetingsruimte dit regelen. Bijvoorbeeld energieverbruik.
-Totaal toegezegde subsidies € 125.000. Provincie en Regiofonds lopen.
– Leegstand “de Frissel” t.z.t. reeds gemeld bij gemeente.
-Terrein inrichtingsgroep loopt
– Geen zienswijzen ingediend op het plan
– Aanvraag bouwvergunning loopt.

Tijdpad bijgevoegd. Klik hier.


2 december 2020.

U kunt impressie tekeningen van het MFC bekijken onder de knop: Nieuws in het menu.

10 november 2020.

Zestien september hebben we bezoek gehad van dhr. Van Beek, nieuwe wethouder in onze gemeente. Hij wilde zich laten informeren over  plannen en  voortgang van het hier te bouwen MFC. Dit soort activiteiten in de gemeente Smallingerland behoort tot zijn portefeuille. Hij werd vergezeld door Maaike Zwart, contactpersoon vanuit de gemeente voor het MFC. Met zijn vieren, Pieter Postma en mijn persoon hebben we een zinvol onderhoud gehad. Aan de hand van de panelen in de kantine kreeg dhr. van  Beek een goede indruk van de plannen en de voortgang. En belangrijk, uit zijn mond opgetekend: “dit plan gaat door”, ondanks andere geluiden die we vernemen uit de media over bezuinigingsmaatregelen in de gemeente.

Wat de planning voor de bouw van het MFC betreft, moet ik u melden dat de bestemmingsplanwijzing tot gevolg heeft, dat er eerst in maart 2021 gestart kan worden met de  werkelijke bouw. Aanvankelijk hadden we de hoop op december 2020, maar pogingen van onze kant om de procedure te versnellen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het ontwerp bestemmingsplan MFC Drachtstercompagnie ligt vanaf 18 september voor een periode van 6 weken ter inzage. Daarna volgt weer besluitvorming in college en gemeenteraad. En er zal weer een bezwarentermijn aan vast zitten.

Op de infoavond gehouden op 25 augustus heeft u  een impressie gekregen van het nieuwe MFC. Sindsdien zijn er enkele wijzigingen aangebracht door de projectgroep. Met name aan de buitenkant van het gebouw. Bij nader inzien is er toch gekozen voor een steen met een meer rode kleur. De kleur die veel in ons dorp voorkomt. Ook de kozijnen hebben een meer in het oog springende kleur gekregen. Tevens is er nog een opvallende entree gemaakt aan de kant van de school waar de onderbouw zit. Met deze twee aanpassingen heeft het gebouw meer uitstraling gekregen, is het idee. Een impressietekening hiervan zal op de website te zien zijn.

Intussen is er een “interieurwerkgroep” gevormd. Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolteam, vanuit de voetbal geleding Tim Nijmeyer en  vanuit de korfbal geleding Jildou van der Vee. Ook PB is vertegenwoordigd door Michèl Houwen. Ook de gemeente hierin vertegenwoordigd. Onder leiding van Marit Reitsma van architectenbureau van Manen en Zwart, zullen ideeën worden gebundeld om te komen tot een voor school en ontmoetingsruimte aansprekende kleurstelling. Kleuren zullen deels in elkaar overlopen terwijl er ook sprake zal zijn van contrasterende accenten.

Binnenkort zal er een werkgroep “terreininrichting” moeten ontstaan. De omgeving van het gebouw zal praktisch en sfeervol aangekleed moeten worden. Het plein, de parkeerplekken, terrasoverkapping, looprichting, groenvoorziening, pannakooi en plaatsen van speeltoestellen en fitness apparatuur zal allemaal in goede balans tot een mooi geheel moeten leiden.

Nieuws uit de Stichting ”it Trefpunt”.

Ik wil u hier, om alle misverstand te voorkomen, nogmaals de leden van het Stichtingsbestuur voorstellen.
–   Sjoerdsje Leistra, geleding PB, lid
–   Carin van der Mei, geleding korfbal, lid
–   Stefan van Meerveld, vanuit oude stichting, penningmeester
–   Pieter Postma, geleding voetbal, secretaris
–   Sietse Wijbenga, onafhankelijk, voorzitter

Bovenstaande mensen komen uit bepaalde geledingen, zijn daarvan vertegenwoordiger. Dat wil niet zeggen dat het stichtingsbestuur bemoeienis heeft met het bestuur van voetbal, korfbal of plaatselijk belang. Volstrekt niet! Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud van de toekomstige kantine met ontmoetingsruimte. En zij is gehouden tot het generen van subsidies voor inrichting van bovengenoemde ruimte.
Mooi is te melden dat de eerste bedragen van drie fondsen zijn toegezegd. Alle begin is moeilijk maar de eerste resultaten zijn er:

– Rabobank:                            € 7500
Prins Bernhard Cultuurfonds:
– Jan Roelof Geertsma fonds: € 1500
Samen met de eigen inbreng van PB en Sport hebben we toch een begin:
– Eigen inbreng PB:                 € 20.000
– Eigen inbreng sport:             € 20.000

En er zit naar verwachting meer in het vat en dat zal ook moeten. “Vol verwachting klopt ons hart”.

Namens werkgroep MFC, Sietse Wijbenga


17 september 2020
.

Bestemmingsplan MFC Drachtstercompagnie.

Het college van Smallingerland maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan MFC Drachtstercompagnie ter inzage ligt vanaf vrijdag 18 september a.s. voor een periode van 6 weken.
Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren kan tot en met 29 oktober aanstaande. Schriftelijk via [email protected]. Neem voor een mondelinge reactie contact met ons op.

Namens werkgroep MFC, Sietse Wijbenga

29 augustus 2020.

Nadat het hele dorp een uitnodigingsflyer had ontvangen voor de informatieavond van 25 augustus mochten we een kleine 50 dorpsgenoten begroeten. Rekening houdend met de “corona regels” hebben we op een prima manier bij elkaar kunnen komen in het gymlokaal. Aan de hand van een beamer presentatie door Foppe Hoekstra, architect, zijn we bij gepraat over de actuele stand van het MFC. We hebben een inkijkje gekregen op de plattegrond. Hoe ligt het gebouw ten opzichte van de sportvelden en hoe is het gesteld met de parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen. De toegangsweg niet te vergeten. Ook hebben we zicht gekregen op de indeling van het gebouw. Het schoolgedeelte, de sportzaal met de kleedboxen en de ontmoetingsruimte. We kregen een goede impressie van het totale gebouw. En door  de 3 panelen die gepresenteerd stonden werd ons beeld nog verduidelijkt. Het betrokken publiek heeft een aantal zinnige vragen gesteld. De meeste daarvan zijn ter plekke beantwoord en sommige opmerkingen zijn nog weer meegenomen in ons overleg op donderdag 27 augustus. U kunt de presentatie nog zien op de website www.drachtstercompagnie.info Door de link aan te klikken komt u bij de presentatie. We kunnen wel zeggen dat het hele project zo langzamerhand goed uit de verf begint te komen. Jammer is het te constateren dat de wijziging van het bestemmingsplan toch langer op zich laat wachten dan aanvankelijk gedacht. Het bestemmingsplan zou in de zomervakantie al ter inzage liggen maar heeft vertraging opgelopen bij de gemeente. Dit betekent dat we toch minimaal 6 weken later kunnen starten met de bouw. Houdt er maar rekening mee dat heel 2021 nodig zal zijn om de bouw afgerond te krijgen. Juist ook omdat, nadat het gebouw klaar is, de huidige gebouwen gesloopt gaan worden en de pleinen en parkeerplaatsen bestraat moeten worden.

De bestuursleden van stichting It Trefpunt hebben zich ingespannen een flink aantal subsidie verzoeken de deur uit te krijgen.  Naast de provincie Friesland zijn er nog 11 fondsen aangeschreven. Toch nog een hele klus. Het blijft spannend wat het resultaat zal zijn van deze aanvragen. En we blijven alert op meer mogelijkheden om financiële steun te generen. De subsidies zullen vooral aangewend worden voor de inrichting van “onze “ ontmoetingsruimte. Ten overvloede misschien, het stichtingsbestuur wordt eigenaar van de ontmoetingsruimte  en wordt ook verantwoordelijk voor de exploitatie daarvan.

Namens werkgroep MFC, Sietse Wijbenga


25 augustus 2020
Op 25 augustus 2020 is er een voorlichtingsavond geweest voor de inwoners van Drachtstercompagnie. Door hier lte klikken kunt U e.e.a. rustig nalezen.

24 juni 2020

Enkele mededelingen rond bouw MFC.

-Dat er wat staat te gebeuren is nu goed te zien op het sportterrein. Er is namelijk een begin gemaakt met de aanleg van het kunstgrasveld voor de korfbal.
– De projectgroep heeft het VO( voorlopig ontwerp) goed gekeurd. Hier gaat het om het gebouw en de indeling ervan.
– Op dinsdagavond 25 augustus is er een info ronde gepland voor belangstellenden uit het dorp. Meer info gaat komen.
– De start van de bouw zal eind december kunnen beginnen. De goedkeuring van het gewijzigde bestemmingsplan is hierin bepalend.
-Heel belangrijk: de kosten van de bouw vallen binnen de begroting!
– Stichting “it Trefpunt” is bezig subsidies binnen te krijgen.
– Aannemer: Dijkstra- Draisma.
– Archtitect: van Manen en Zwart
– Installatieadviseur : Sijperda-Hardy

Wordt vervolgd.  Namens de werkgroep MFC: Sietse Wijbenga

25 april 2020
Misschien zou u verwachten dat er  in deze tijd geen voortgang zou zijn in het proces rond MFC. Ik kan u verzekeren dat er letterlijk achter de schermen stug wordt door gewerkt.  Achter de schermen, daarmee bedoel ik dat we als projectgroep thuis vergaderen via laptop of computer. Dat gaat best goed. We kunnen de namen van de architect en aannemer  bekend maken: van Manen en Zwart levert de architect en bouwbedrijf Dijkstra – Draisma is de aannemer. De heer Foppe Hoekstra is namens van Manen en Zwart de aangewezen architect voor ons project. Nu deze namen bekend zijn is de architect voortvarend te werk gegaan en heeft op basis van het Programma van Eisen tekeningen ontworpen voor gebouw en terrein.                      De projectgroep heeft als eerste deze ontwerpen kunnen beoordelen en daarbij hun bevindingen kenbaar kunnen maken. Aan de hand hiervan zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt en deze zijn inmiddels gedeeld met de hoofdgebruikers. Op dinsdag 7 april hebben we een digitaal overleg gehad tussen architect en leden van Plaatselijk Belang, vertegenwoordigers van voetbal en vertegenwoordigers van korfbal. Telkens in een blok van een half uur zijn we bijgepraat door de architect. De opmerkingen uit dit overleg worden ook weer meegenomen in een nieuwe versie. Met de school heeft der architect steeds tussentijds overleg. Ik heb de indruk gekregen uit bovengenoemde inspraakrondes dat de ontwerpen positief zijn ontvangen. Let wel we spreken nog steeds van een VO, voorlopig ontwerp. Het geheel ziet er compact uit, dwz geen verloren vierkante meters en veel mogelijkheden voor wederzijds gebruik van ruimten zoals de bedoeling is. Vrijdag 18 april heeft de selectie plaatsgevonden voor een installatie adviseur. Uit drie gekwalificeerde bedrijven hebben we een voor ons idee goede keuze kunnen maken. De naam wordt in een later stadium bekend gemaakt omdat hier de gemeente het laatste woord heeft. Overigens gaan de contacten met de gemeente via onze projectleider Klaas Noordhof ook gewoon door.

Het stichtingsbestuur van “it Trefpunt” (kantine en ontmoetingsruimte) staat in de startblokken om subsidies aan te vragen. Pieter Postma heeft een heel mooi “bidbook” gemaakt over het gehele project. Er moet nog een kleine afronding plaatsvinden over beheer en exploitatie. Dit bidbook gaan we gebruiken als motivering van ons MFC project bij het aanvragen van subsidies. We hebben inmiddels een financieringsopzet gemaakt waar we naar toe willen werken. De aanvragen moeten voor de zomer hun beslag krijgen.

Tot slot: het is niet raar wanneer u op de één of andere manier een mondelinge toelichting wilt over bovenstaande. Sietse Wijbenga en Pieter Postma zijn voor beantwoording hiertoe altijd bereid.

Wordt vervolgd, namens de werkgroep MFC, Sietse Wijbenga

18 maart 2020
De selectieprocedures om te komen tot een keuze voor aannemer en architect voor het te bouwen MFC zijn
afgerond. De selectiecommissie is onder leiding van onze projectleider tot een keuze gekomen voor aannemer en architect. De commissie was daarin unaniem. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van Adenium (schoolbestuur), vertegenwoordigers uit de gemeente Smallingerland en een vertegenwoordiger van onze plaatselijk
werkgroep. De drie vertegenwoordigde partijen hadden alle drie een stem die even zwaar woog.
De namen van de architect en de aannemer zijn bij ons bekend maar moeten voorgedragen worden aan de gemeente die haar goedkeuring moet verlenen. Tot zolang maken wij de namen niet bekend.
Intussen is het Stichtingsbestuur geïnstalleerd door de statuten hiervoor te ondertekenen. Zij is dus notarieel vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dit moment is zij gerechtigd aan de slag te gaan met het werven van subsidies en fondsen ten behoeve van dat gedeelte van het MFC wat valt onder
sportkantine en ontmoetingsruimte. Ook zal er een bankrekening geopend worden zodat de Stichting zelfstandig financiële handelingen kan verrichten. Wij hadden al een bijeenkomst gepland met “Doarpswurk” maar door ziekte is die bijeenkomst nu gepland op 9 maart. “Doarpswurk” ondersteunt ons bij het aanvragen van subsidies en fondsen.
Als Stichting zullen we in ieder geval nog met de gemeente in overleg treden om te komen tot goede afspraken over het zogenaamde “Opstalrecht”. Immers de ondergrond blijft in eigendom bij de gemeente maar de gebouwen daarop, zoals in ons geval de sportkantine en de ontmoetingsruimte, komen in eigendom van de Stichting het “Trefpunt”. Ook dit wordt weer notarieel vastgelegd.

Namens de werkgroep MFC: Sietse Wiebenga

6 maart 2020
Als architect voor de bouw van het MFC is geselecteerd: van Manen en Zwart uit Drachten.
Als aannemer is geselecteerd: Dijkstra-Draisma uit Dokkum/Bolsward.

december 2019
Voortgang MFC, dec. 2019
In de vorige editie van de Barte schreven we dat de selectie van aannemer en architect in december 2019 nog zou gebeuren. Helaas is hierin enige vertraging gekomen. De selectie procedure zal nu plaatsvinden in januari 2020. Dit betekent niet dat er vertraging in het hele traject van het te realiseren MFC optreedt. De planning is nog steeds dat het jaar 2020 nodig zal zijn om alle procedures af te ronden en dat in 2021 de schop in de grond zal gaan.

Over het Stichtingsbestuur is iets meer te melden. De namen van de leden van dit bestuur zijn reeds in de vorige Barte vermeld. Intussen zijn wij twee keer bij de notaris geweest. We hadden ons goed voorbereid op een gesprek bij de notaris . Maar zoals het wel vaker gaat kwamen er tijdens deze gesprekken meer vragen dan antwoorden aan de orde. In een tussenronde hebben wij ons verder laten voorlichten door de gemeente bij monde van Klaas Noordhof (projectleider) als woordvoerder. Het stichtingsbestuur gaat alleen over dat stuk van het gebouw waarin de sportkantine en de ontmoetingsruimte zijn  gesitueerd. Het MFC is in die zin in drieën te splitsen, elk met zijn eigen nuts aansluiting: school, sportzaal en sport/ontmoeting. Van dit laatst genoemde deel wordt de stichting eigenaar. Zij heeft als taak dit deel te exploiteren. En zoals bekend gaat het stichtingsbestuur zich inspannen subsidies binnen te halen. De gemeente blijft altijd eigenaar van de ondergrond.

Namens werkgroep MFC, Sietse Wijbenga

6 november 2019.
Allereerst willen we u erop wijzen dat voor actuele informatie u ook de website kunt raadplegen. www.drachtstercompagnie.info   De website kan een tussentijdse aanvulling zijn op de berichtgeving in de Barte.

Stichtingsbestuur.
Volgens het Convenant zijn wij als dorp gehouden aan het genereren van subsidies voor de bouw van het MFC. In het Convenant staat het bedrag van € 250.000 genoemd. Het aanvragen van subsidies kan alleen gedaan worden door een nieuw op te richten Stichtingsbestuur. Omdat de gemeente in juni 2020 bekend wil hebben wat het totale bedrag is wat het dorp heeft opgebracht moet er nu een Stichtingsbestuur gevormd worden. Op een eerder tijdstip was dit niet mogelijk omdat partijen die subsidies verlenen concrete gegevens willen zien van het MFC. De komende acht maanden kunnen genoeg zijn voor de aanvraag en honorering van subsidies.

De werkgroep MFC heeft bij de verschillende geledingen, voetbal, korfbal, plaatselijk belang reeds gepolst elk één kandidaat te leveren voor dit Stichtingsbestuur. We zien deze groep graag aangevuld met  twee personen die niet voortkomen uit sport of PB.  En u leest het goed. In dit bestuur is niet de school vertegenwoordigd. Het gaat om het sport en dorpshuisgedeelte. Het is noodzakelijk dat deze stichting met haar statuten notarieel vastgelegd wordt.

Projectgroep.
Vanuit de projectgroep is al geruime tijd de aanvraag bestemmingsplanwijziging bij de gemeente neergelegd en ook opgestart. Deze procedure neemt dikwijls geruime tijd in beslag, tot soms wel een jaar. (oktober 2020).

De selectie van architect en aannemer kan al binnen afzienbare tijd. Op 11 en 13 december 2019 staan de selectieprocedures hiervoor gepland.

Werksessie en excursie.
Om te komen tot een visiedocument hebben we met meerdere partijen, in werksessies,  gebrainstormd over de vraag wat onze gezamenlijke opdracht is als gebruikers van het MFC. Om een lang verhaal kort te maken mag je zeggen dat het MFC een ontmoetingsplaats voor het dorp wordt. Daarbij hebben de hoofdgebruikers, school, sport en dorpshuis elk hun eigen opdracht en moeten die goed kunnen uitvoeren. Wel gezamenlijk verantwoordelijk en met respect voor elkaar in een open cultuur gebaseerd op duidelijk afspraken. Wat zijn onze manieren maar ook vooruit willen zien waar zaken elkaar kunnen bijten.

Inmiddels heeft de werkgroep twee excursies gehad. Inrichting en samenhang van het gebouw waren van belang: ”Inhoud bepaalt de vorm”. Ook de exploitatie en het eigenaarschap van het gebouw zijn zaken om goed over na te denken.. We hebben het MFC in Lippenhuizen en Tiendeveen bezocht. Elk weer met zijn specifieke aanpak waarvan wij denken ons voordeel te kunnen doen. Om impressies zichtbaar te maken is ons gevraagd “moodboards” te maken. Hier is hard aangewerkt. Korfbal, voetbal, PB en school hebben een mooi stuk creativiteit laten zien.

Namens de werkgroep MFC,  Sietse Wijbenga

Nagekomen bericht:
Gemeenteraad heeft in haar begroting( 5-11-’19) de volgende bedragen goedgekeurd voor het MFC:

Voor het gebouw:                € 400.000 extra
Voor parkeergelegenheid:   € 420.000
Voor kustgrasveld korfbal:   € 130.000

Oorspronkelijk was er een bedrag van € 3.5  miljoen begroot voor het MFC.
Daar komen bovengenoemde bedragen dus bij.

 1. De bemensing van het Stichtingsbestuur is inmiddels bekend:

Sjoerdtje Leistra              namens PB
Carin van der Mei           namens Korfbal
Pieter Postma                 namens Voetbal
Stefan van Meerveld      onafhankelijk
Sietse Wijbenga             onafhankelijk


4 september 2019.
Budget en Bestemmingsplan.
Het college van B en W heeft ingestemd met een extra budget van € 400.000 bovenop het al gereserveerde bedrag van € 3.500.000. Deze verhoging wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en die neemt in november een beslissing. Het is nog even spannend dus. Ook heeft het college ingestemd met de locatiekeuze voor het te bouwen MFC, namelijk op het sporterrein dichtbij de huidige kantine. Voordeel van deze locatie is dat tijdens de bouw het huidige gebouw in gebruik kan blijven. Nu er instemming is over de locatie is de procedure over wijziging bestemmingsplan van start gegaan. Immers de bestemming veranderd van sport naar maatschappelijk gebruik. Bij deze bestemmingsplanwijziging hoort een inloopavond voor het dorp ten einde eventuele zienswijzen te kunnen indienen. Berichtgeving hierover zal u tijdig bereiken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad ook hierin een beslissing nemen.

Extra aangevraagd budget.
Daarnaast is er ook budget gevraagd voor de aanleg van een kunstgraskorfbalveld en voor het herinrichten van de parkeerplaats en toegangsweg.
Ook deze aanvragen worden behandeld in de gemeenteraad bij de behandeling van het Beleidsplan in  november. Er moet dus nog over beslist worden!

Zoals reeds eerder vermeld zal de werkgroep MFC door middel van fondsen en subsidies 2,5 ton op het kleed moeten zien te krijgen.

Ondersteuning.
De gemeente Smallingerland heeft Noordhof Bouwmanagement & Advies opdracht gegeven in samenwerking met alle gebruikers een Programma van Eisen op te stellen. Klaas Noordhof is hierin onze adviseur en begeleider.
Adviesbureau Okander werkt samen met de gebruikers aan de gezamenlijke visie voor het samenwonen en samenwerken in het MFC. Een belangrijke basis  voor het programma van eisen. Anke de Boer is hierin onze adviseur en begeleider. Zij begeleidt de werksessies en excursies.

We mogen gerust zeggen dat we met beide adviseurs in een prima sfeer samenwerken.

Werksessies en excursies.
Door het organiseren van werksessies, waar alle toekomstige hoofdgebruikers van het MFC bij vertegenwoordigd zijn, willen we onder woorden brengen wat de ruimtebehoefte kan zijn voor school, sport en dorp. Immers onze wensen bepalen de vorm en inrichting van het gebouw. We hebben al een aantal sessies gehad en er zullen meer volgen.

Onze eerste excursie was naar het MFC van Lippenhuizen. Meerdere zullen volgen. Van kijken en vragen stellen word je wijzer. Hoe hebben anderen het aangepakt en waar kunnen we van leren.

Waar we ons zeker op moeten richten is het beheer en exploitatie van het MFC. Hiervoor is al een notitie geschreven die binnen afzienbare tijd besproken zal worden. Tijdens onze excursies geeft dit thema vaak veel vragen.

Architect.
We naderen het moment dat er gekozen gaat worden voor een architect. Aan hem of haar is het dan de taak de multifunctionaliteit van het MFC op papier maximaal te laten zien. Immers hoe je het wendt of keert in het MFC zal samengewerkt en samengewoond moeten worden door de drie hoofdgebruikers : school, sport, dorpshuis. We realiseren ons dat dit een lastig onderwerp kan zijn. We praten er veel over en willen zo veel mogelijk zaken van te voren duidelijk hebben.

September 2019, werkgroep MFC


19 april 2019
Dit verslag komt sterk overeen met dat wat er verteld is op de voorjaarsledenvergadering jl. van Plaatselijk Belang.

We hebben het over een MFC, waarin drie geledingen samenkomen: de basisschool, de sportzaal en het dorpshuis. Drie in één!

Op 29 maart jl. is het Convenant hiervoor ondertekend. Bas van Loo, vertegenwoordiger van Adenium, Pieter Postma, vertegenwoordiger stichting beheer sportaccomodatie, Johan Vlietstra, vertegenwoordiger van plaatselijk belang en Eric ter Keurs, wethouder van de gemeente, hebben onder toeziend oog van een aantal belangstellenden en een schoolklas hun handtekening geplaatst.
( Adenium is de koepelorganisatie van voorheen PCBO en OPO FURORE)

De werkgroep volgt samen met de gemeente en haar secondanten een  drie sporen traject.

 1. Gebied
  Door middel van drie omgevingsgerichte avonden hebben we, samen met omwonenden, onze voorkeur uitgesproken voor de plek op het sportterrein waar het gebouw geplaatst zou kunnen worden. Het gaat om een voorstel naar B en W. De besluitvorming ligt bij hen. We moesten rekening houden met ontsluiting, zichtlocatie, behoud boomsingels, pannakooi en jeugdhonk. Er zijn 5 opties aan de orde geweest. Onze voorkeur is uitgegaan naar het terrein van het korfbalveld zo dicht mogelijk aansluitend aan de huidige kantine. Het voordeel van deze plek is dat we de huidige accommodatie gedurende de bouw kunnen blijven gebruiken. Het voetbalveld en de oefenhoek kunnen blijven liggen. Nadien blijft er ruimte genoeg over voor het nieuwe korfbalveld. Deze optie was ten opzichte van andere optie overigens het meest kosten besparend. Er zal een bestemmingsplan wijziging moeten komen. Nu is het gebied aangemerkt voor sport, dat zal veranderen naar maatschappelijk gebruik. Dit heeft alles te maken met de school en dorpshuis. Bestemmingsplan wijzigen is trouwens en langdurige zaak. Reken maar op een jaar. Naar aanleiding daarvan zal er voor het dorp een inloopavond komen  waarvoor men zienswijzen kan inleveren. Zover is het nu nog niet.
 1. Gebouw
  Voor het hele project is een projectmanager benoemd. De gemeente heeft na sollicitaties samen met een selectiecommissie hiervoor benoemd dhr. Klaas Noordhof. Hij is per 1 april met zijn werkzaamheden gestart en blijft betrokken tot de oplevering.
  Enkele vragen die bij dit spoor aan de orde komen zijn: hoe moet het gebouw er inhoudelijk uitzien en wie zijn de gebruikers. Dat heeft alles met elkaar te maken. Hoe gaat het geheel organisatorisch functioneren? Er moet een Programma van Eisen opgesteld moeten worden, waaraan moet het gebouw voldoen voor school, sport, dorpshuis.
 1. Samenwerken en Samenwonen.
  Deze titel klinkt misschien wat vaag maar is heel belangrijk. Wij weten inmiddels dat er zich bij nogal wat MFC’s juist bij dit onderwerp in de praktijk de meeste strubbelingen voordoen. Hoe gaan de gebruikers samenwerken? Welke afspraken kunnen we maken? Dat moet je, zoals men dat tegenwoordig zegt, aan de voorkant regelen. Achteraf is heel lastig dingen bij te stellen.
  Wie wordt eigenaar van het geheel of zijn er deeleigenaars? Er zal een rechtspersoon in het leven geroepen moeten worden. Juridische kwestie, maar moet wel geregeld zijn. Wie heeft het beheer? En niet te vergeten de exploitatie moet goed geregeld zijn. U begrijpt dat er veel zaken aan de orde komen die best nog wat hoofdbrekens zullen vergen. De projectgroep gaat op bezoek bij andere MFC’s om met name bovenstaande zaken nader uit te zoeken.

De werkgroep zal op zoek moeten naar subsidies en fondsen. Nog een hele klus. Er zal naast de bijdrage van gemeente geld op het kleed moeten komen. Willen we een volwaardig MFC creëren dan zijn aanvullende financiën noodzakelijk.

Intussen zijn enkele mensen uit de projectgroep in onderhandeling met de gemeente over financiering van kunstgras voor het korfbalveld.

Wordt vervolgd.

Namens de werkgroep, Sietse Wijbenga

7 februari 2019
Op 31-01-2019 hebben we de eerste “omgevingsgerichte” bijeenkomst gehad.
De avond stond onder leiding van Yvonne Hofstee en Evelien Oosterbaan, vertegenwoordigers van de gemeente. Aanwezig waren de bewoners die met hun percelen grenzen aan het sportterrein en de projectgroep.
Ook de woningbouwcorporatie “Accolade” en sportbedrijf Smallingerland waren vertegenwoordigd.
Doel van de avond was ons een beeld te vormen op welke plek op het sportterrein het MFC gebouwd zou kunnen worden. Evelien heeft ons twee sporen aan gegeven: maak als bewoners zelf een plan of laat het over aan de gemeente.
Omdat de gemeente kennis heeft van wet en regelgeving is er gekozen voor het tweede spoor. Over vier weken heeft dit een vervolg. De gemeente komt dan met een plan waarover van gedachten kan worden gewisseld.
Een belangrijke vraag uit de groep was of  woningen aan de Smidswei gesloopt gaan worden ten behoeve van het MFC .  Hierover kunnen we duidelijk zijn: geen sprake van!

11 januari 2019
Het convenant wat is opgesteld door het PCBO, de Sport, Plaatselijk Belang ende  Gemeente is in december goedgekeurd door B en W. De ondertekening door de vier betrokken partijen zal in januari plaatsvinden. Er zal een kort feestelijk moment van gemaakt worden.

Twee zaken uit het convenant wil ik expliciet noemen.

In de nieuwe situatie zal het gebouw van de Frissel ingeleverd worden bij de gemeente. Het huidige clubgebouw met kleedgelegenheid van TFS en de gymzaal zullen afgebroken worden. Daarvoor terugkomt een geheel nieuw complex met school, ontmoetingsruimte, gymzaal en kleedkamers voor de binnen- en buitensport.  Het clubhuis van TFS wordt geïntegreerd in het MFC. Drie in één dus zoals ook de het doel is van het nieuwe MFC.

Hoe zit het met ‘t Gebouke?

’t Gebouke wordt niet afgebroken maar verliest wel haar huidige functie. Alle activiteiten die nu in ’t Gebouke plaatsvinden zullen naar het nieuwe MFC gaan. ’t Gebouke kan een andere invulling krijgen. Daarover moet Plaatselijk Belang (eigenaar) en het dorp gaan nadenken.

De gemeente heeft 3.5 miljoen voor het MFC begroot. Daarmee zijn we er nog niet. In het convenant wordt de verwachting uitgesproken dat er door het aanboren van subsidies en fondsen een flink bedrag op het kleed komt. Een bedrag wat met vijf nullen geschreven wordt. De werkgroep MFC is hiervoor al met “Doarpswurk” in voorbereiding. Deze stichting kent routes hoe en waar financiën gegenereerd kunnen worden. Acties in het dorp zijn ook mogelijk. Vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid kunnen eveneens bijdragen.

In de vorige Barte heeft u kunnen lezen van een gezamenlijke aftrap op 4 oktober jl. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig. We kregen inzicht in de aanpak van het gehele plan. Er is inmiddels een “projectgroep” in het leven geroepen. Deze groep heeft voor de eerste helft van 2019 een actieplan opgesteld. Zonder al te detaillistisch te worden wil ik hier toch één actie noemen die al snel van start zal gaan. Dat is de “omgevingsgerichte aanpak”. Het doel is met aanwonenden in een aantal avonden een voorstel aan het College van B en W te formuleren wáár het gebouw op het sportterrein gebouwd zal worden. Het college neemt hierin uiteindelijk een beslissing. De eerste avond is bepaald op 31 januari in de Frissel. De gemeente bepaalt wie er voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd en verstuurt ook de uitnodigingen.

Samenstelling Projectgroep:

Yvonne Hofstee- namens de gemeente
Albert Jan Tiemens- namens bestuur PCBO
Ellen Kiers- namens de Frissel
Johan Vlietstra- namens Plaatselijk Belang
Gurbe Aardema- namens de korfbal
Pieter Postma- namens de voetbal
Sietse Wijbenga- namens werkgroep MFC

Út namme fan de wurkgroep MFC,

Sietse Wijbenga

25 april 2018
Het is geruime tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van het MFC. Te stil wat ons betreft. Het bleek dat dhr. Hokken, onze man op het gemeentehuis, helaas langdurig ziek is geweest. Meer dan twee maanden is hij uit de running geweest. Dit betekende voor ons dat de geplande ondertekening van het “Convenant” niet in januari plaats heeft kunnen vinden. Inmiddels zijn de contacten weer opgepakt en is besloten de ondertekening van het “Convenant” in de maand mei te organiseren. De ondertekening zal breed gebeuren, daarmee bedoelen we dat zoveel mogelijk betrokken partijen hun handtekening zetten. Plaatselijk Belang; TFS bestaande uit voetbal, korfbal en acro; Onderwijs en de gemeente Smallingerland worden hiervoor uitgenodigd.

Met het ondertekenen van het “Convenant” kunnen andere procedures gestart worden. Het proces rond Ruimtelijke ordening kan beginnen. Het samenstellen van programma van eisen kan aan de orde komen. Het benoemen van een extern begeleider en het kiezen van een architect zal in de zomermaanden zijn beslag moeten krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat de plannen rond MFC springlevend zijn. We zijn opgenomen in het “Beleidsplan” van de gemeente en er is geld voor het MFC gereserveerd. We gaan nog steeds uit van realisatie in 2020.

Namens de MFC groep,  Sietse Wijbenga

Hendrik Louwsma, Pieter Postma, Arjen Jansma, Gerard van der Veen.

19 oktober 2017
De werkgroep MFC wil met ingang van heden ook op de site van De Kompenije, naast de info in de Barte, berichten over de voortgang van  de plannen rond het MFC.

Allereerst even de mensen noemen die in deze werkgroep zitten. Let wel de werkgroep MFC is in het leven geroepen, al meer dan 10 jaar geleden, door Plaatselijk Belang.
Hendrik Louwsma, Pieter Postma ( Imerwyk)), Arjen Jansma, Gerard van der Veen, Sietse Wijbenga( vanuit PB).

De plannen om na te denken over een MFC zijn al jaren geleden ontstaan en zijn in een stroomversnelling gekomen sinds de beide basisscholen samen gingen. Hiermee hadden we nog meer redenen om een MFC bespreekbaar te maken bij de gemeente. Immers dit MFC zou inhouden dat er sprake is van een gebouw waar in school, sportzaal en dorpshuis onder één dak gevestigd zouden worden.

In de loop der jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met de gemeente, wethouder en beleidsadviseur. Belangrijk aspect in dezen was dat we geplaatst zouden moeten worden op de zogenaamde Perspectiefnota. Hierop staan alle plannen van de gemeente die zij de komende vier jaar wil realiseren. Sta je dus op de PPN dan ben je een stuk verder. Belangrijk daarvoor was dat we onze plannen, die we al geruime tijd geleden hadden ingeleverd bij de wethouder, ook onder de aandacht brachten van iedereen die in de gemeenteraad zit en alle politieke fracties. Draagvlak creëren was belangrijk. De MFC groep heeft daarom in de maanden april/mei 2017 alle fracties bezocht om nogmaals het nut van een MFC hier naar voren te brengen. We vonden veel begrip voor onze zaak.

OP 11 juli zou de PPN uitkomen en op 4 juli was er nog de mogelijkheid in te spreken bij de Ronde tafel. Weer een mogelijkheid om je te laten zien en horen, zoals we ook gedaan hebben. De opluchting was groot toen we inderdaad te lezen kregen dat we op de PPN staan en dat we daarmee opgenomen worden in de begroting van de gemeente , dit najaar.
Aanvankelijk stond er in de plannen dat we ervan uit moesten gaan dat realisatie van het MFC in 2020 zou plaatsvinden. Op ons aandringen, gesteund door politieke fracties is dit een jaar naar voren gehaald, 2019 dus. Ook het beraamde kostenbedrag, van € 3.5 miljoen wordt in de stukken genoemd. Er zal nog heel veel geregeld , georganiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het aanboren van subsidies, fondsen etc. Deze maand september, gaan we al weer in gesprek met de vertegenwoordiger van de gemeente over de vervolg stappen.