Us doarp “de Kompenije”

Kompenije, in doarp om jin thús te fielen. Miskien wol gewoan omdat de minsken hjir sa gewoan binne. Us doarp, lizzend yn it hert fan de Wâlden, op de grins fan Fryslân en Grinslân, mei in ûnskiedbere bân wat ferline, hjoeddeisk en takomst oangiet. Want Drachtster-Kompenije is fan oarsprong in heechfeankoloanje en har namme hat se te tankjen oan de ferfeaning. It unike en it bysûndere is dat it karakter fan de ferfeaningstruktuer beholden is. It gebiet wurdt sels by namme neamd yn ‘e Nota Belvedêre om ’t it as ienichste yn Nederlân der noch as sadanich byleit. De ferfeaning, begûn yn ‘e 17e ieu en hat duorre oant yn de 19e ieu.

Yn 1772 kaam Kompenije op de kaart te stean mei in, oant hjoed de dei ta, sichtbere histoarje. Lange stikken lân, lizzend tusken rjochtrinnende wiken mei de elzesingels.

Benammen oan de wiken, allegearre mei in passende namme, wenne it folk. Folle jierren letter waard de doarpskom sichtber. it byldzjend lânskip sjogge jo fanôf de, yn ’t ferline dimpte, Noarder Dwersfeart oant de Skieding ta.
By’t simmer, greiden dêr’t it optilt fan weidefûgels. De fûgelwacht warber yn’t fjild har ynsettend foar it bêste briedresultaat. It jout sa’n waarm gefoel.Yn’e neisimmer, toarnbeisykje yn’t skaad fan’e elzen, tagelyk genietsjend fan weidzjend fee. By’t winter, kloften protters dy’t foar in prachtich skouspul soargje as se yn in swarte wolk oer ús doarp fleane en de nocht en wille fan jong en âld as it iis yn’e sleatten leit. Smûk skaadzjend beamtegrien, gerzen en fjildblommen, groeiend, bloeiend yn ‘e berms. In doarp mei minsken dy ’t graach túntsje, allinne al omdat it yn ‘e sânige grûn sa noflik wurkjen is.
Kompenije, mei har 1200 ynwenners en safolle minsken mei ’t hert op ’t goede plak. It mienskipsgefoel is grut en dêrby elkoar de rûmte jaan. In sosjaal doarp en dat hat te krijen mei de besteande foarsjennings.
Twa basisskoallen, in grut foarrjocht en in tsjerklike mienskip mei in ryk ferieningslibben. Sportive minsken kinne harren útlibje yn alderhande takken fan sport, lykas; kuorbaljen, fuotbaljen, hynstesport en gean sa mar troch.
scholenkerk
De supermerk; in moetingsplak, mei in ûndernimmersechtpear dy’t der foar soarget dat eins alle boadskippen te krijen binne.

Kompenije op nei 2010 ûnder it motto: “De Kompenije wurket oan syn takomst” (doarpsfysje) Mei de lêste fjouwer jier mear as hûndert berte’s en jongelju dy’t graach hjir wenjen bliuwe, ha wy de wyn mei.

Bestjoerders fan Pleatslik Belang hawwe dúdlik in eigen fysje, mar ek de bewenners wurde belutsen by ûntwikkelingsplannen. Dêrby hieltyd yn it each hâldend, behâld fan eigen identiteit.

It draacht allegearre by oan it noflike doarpslibben fan de Kompenijsters.

De vlag en het wapen van Drachtstercompagnie
vlag wapen
Zij symboliseren de historie van Drachtstercompagnie. In het artikel over ‘ons dorp’ leest u een stukje geschiedenis van Drachtstercompagnie, waarbij met name ook over de nog bestaande wijken wordt geschreven.

In het wapen en de vlag zijn de noordoost / zuidwest lopende wijken voorgesteld als een zilveren schuinbalk op een blauwe ondergrond. Op deze schuinbalk zijn drie rode turven geplaatst als symbool van de turfgraverij. In ons dorp staat ook een monument, aan de Smidswei, met drie turven. De turf die hier gegraven werd was de z.g. lange turf en deze was bruin van kleur. Omdat volgens wapendeskundigen bruin geen gewenste kleur is en rood daar dichtbij ligt, hebben de turven deze kleur gekregen. Bovendien symboliseert de rode kleur de hoogveenheide.

De samenwerking in het verleden als compagnons om het hoogveen af te graven en de samenwerking heden ten dage van boeren in coöperaties (denk hierbij ook aan de coöperatieve zuivelfabriek die in ons dorp heeft gestaan ) wordt zinnebeeldig voorgesteld door de vrijkwartier van rood en goud, links schuin gedeeld door een zgn. klaversnede. De klaver is in de Friese heraldiek (wapenkunde) het symbool voor weidebezit en de daaraan verbonden veeteelt. Het goud / geel symboliseert de zandgrond en het rood de heide, die nu is verdwenen.

Bij specifieke dorpsactiviteiten wordt de Kompenijster vlag uitgestoken. Er zullen ongetwijfeld bewoners zijn die alsnog een dorpsvlag willen aanschaffen. Momenteel zijn er geen vlaggen op voorraad. Om de kosten zo laag mogelijk te houden moeten wij voor een nabestelling een behoorlijk aantal vlaggen bestellen.

Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Anny van der Mei, Tsjerkebuorren 7, telefoonnummer 0512 – 341729