Plaatselijk Belang
Iepie Lindeboom
De Goudberch 5
06-47927967
[email protected]

School- en Dorpsfeesten
G. Nijboer
Tsjerkebuorren 46
9222 NJ Drachtstercompagnie
0513-341866

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer”
www.dledrachtstercompagnie.nl
Hiltsje van der Brug-Nicolai
W. Peetswei 17 (9223NL) Houtigehage
0512-342689 of mobiel 06-10542628

Cultureel

Toneelvereniging “Meiinoar Ien”
Joukje Houkema – Straatsma
06-15438318

Chr. Muziekvereniging  “Halleluja”
www.brassbandhalleluja.nl
Gosse de Boer
Goudberch 4
0512-341423

Blaaskapel “De Kompenije”
A. Geerligs
De Doese 15
0512-301339

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
Tseard Jager             Foarsitter                        06-51042692
Ietie Veenstra            Ponghâldster                342479
Corry Keuning           Lid (Pleatslik Belang)   342912
Durk Veenstra           Lid                                 342918

Jeugd Activiteiten Commissie

 

Hulporganisaties

Doarpshelp “Ta jo tsjinst”
Ytzen Drost
0512-341716
Chris Bosma
0512-342484

Stichting “Cartati” (Roemenië)

Stichting Hulp aan Afghaanse vrouwen en kinderen

Natuur/milieu 

Vogelwacht
S.Wijbenga
[email protected]
0512-342664

Wildbeheer
A. van der Heide
Alde Wei 23
0512-342033

Ver. Smelne’s Singellân
Jurjen Visser
Fallaetswei 15
9222 NM
Drachtstercompagnie

De Dors(t)vlegels
C. Bosma
Folgersterloane 60
0512-342484

Agrarische Jongeren (AJF)
Sietze Postma
06-51980539

Ouderen

Bejaarden Sociëteit (Aldereinsoas)
Bejaardentochten
J. Welling
De Feart 42
0512-301397

Nut en Genoegen
H. Aardema
Fallaetswei 3
0512-341508

Ouderensoos Drachtstercompagnie
Secr. Elly van Dijk
De Feart 19
0512-341517

Sport en recreatie

Club Sportief Actief
Piet Vlieg
Trilker 17
0512-341075

Biljartvereniging “Krijt uw topje”
A. van der Wal
Swarte Wyk 13
0512-342459

Dartververeniging “De Kompenije”

Gymnastiek huisvrouwen
H. Jager-Veenstra
Tsjerkebuorren 29
0512-341757

LR en PV Drako-rùters
www.drakoruters.nl
Nynke Leistra
0512-342220

Korfbalververeniging TFS
www.kvtfs.nl
Monique Postma
06-13104346

Manege Stal Boeken
De Feart 45
9222 NT Drachtstercompagnie
www.stalboeken.nl
E-mail: [email protected]
06-55747222

Postduivenvereniging de Nachtvlieger
”De Nachtvlieger”
L. Dijkstra
De Dammen 8
0512-303038

Visclub “De Fiskerswille”
Wouter Kats
06-18311362

Voetbalvereniging TFS
www.vv-tfs.nl
E-mail: [email protected]
Pieter Postma
0512-340423

Wandelsportvereniging  “De Trochsetters” (Drachten)
M. Bijma-Arentze
it Heechfean 6
0512-355211

Wielercomité Drachtster Compagnie
www.omloopkompenije.nl
Pieter Postma
Imerwyk 5
0512-340423

IJsclub Drachtstercompagnie
J. Veenstra-v.d.Heide
De Feart 10
0512-342376

Zaalsportvereniging “De Kompenije”
SFK Drachtstercompagnie ((turnen en acrogym)
Trainingslocatie: Gymzaal Smidswei 13a 9222 NA Dr.Compagnie
Alex Jansen (turnen en acrogym)
E-mail: [email protected]
Website: www.sfk.frl

Vrouwenverenigingen

Vrouwen van nu
Maeike Nijboer-Keuning
Swartewijk 26
0512-342152

Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
Froukje de Graaf
it Heechfean 17
0512-342638