Nog geen reacties

Us Stekje en De Frissel

 

 Drachtstercompagnie, 22 juni 2018

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

In de school hebben we op dit moment een peutervoorziening van Us Stekje. Zoals u wellicht weet zijn er plannen in voorbereiding om in ons dorp een nieuw Multi Functioneel Centrum(MFC) te bouwen.
De school is daar een onderdeel van. De toekomstvisie is een school met daaraan gekoppeld voorschool en kinderopvang. De voorschool vervangt het Peuterspelen. De voorschool biedt een spelenderwijs educatief aanbod voor peuters gedurende twee ochtenden in de week. Het is een goede voorbereiding op de kleuterperiode van de basisschool en wordt in samenwerking met de school vormgegeven.
Met Cilia Pander hebben we de afgelopen jaren gesprekken gevoerd over haar rol daarin. Us Stekje en De Frissel hebben de afgelopen jaren naar ieders tevredenheid met elkaar samengewerkt, maar uiteindelijk heeft Cilia in goed overleg met de school en het schoolbestuur besloten haar eigen organisatie op haar eigen plek in het dorp te willen voortzetten.
Een en ander betekent dat zij met ingang van 1 juli geen peuteropvang meer in de school aanbiedt maar op haar eigen locatie.
Het schoolbestuur zal met partners onderzoeken of het mogelijk is om zo snel mogelijk een voorschool en wellicht meer op te zetten in de school. Te denken valt aan voor- en naschoolse opvang en kinderopvang gedurende de hele dag. Daarbij streven wij naar een voorziening die intensief samenwerkt met en ook volledig aansluit op de school. Doel is uiteindelijk één organisatie voor de kinderen van 0-12 jaar.
Om te kijken wat haalbaar is zullen we zo snel mogelijk een behoeftepeiling doen in het dorp.
Zodra de behoefte peiling gereed is gaan we deze versturen.

Met vriendelijke groet,

Namens het schoolbestuur,

Albert Jan Tiemens
Coördinator bedrijfsvoering
Waarnemend directeur-bestuurder

Plaats een reactie