Nog geen reacties

Notulen Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 2018

Voorjaarsledenvergadering op woensdag 18 april 2018.

Aanwezig 25 personen inclusief bestuur.

Afmelding: Marie Bouma, Pieter Postma, Melle Sietsma, Jan Eyer, Ina van der Vlugt, Petra Mulder.

 1. Opening door Voorzitter Jolanda van der Berg, ze opent met de woorden fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Jolanda verteld dat ze bij Dhr. Tjeerd Duursma is geweest en schilderijen heeft gehaald die Tjeerd Duursma heeft geschonken aan Plaatselijk Belang. De schilderijen krijgen een plekje in het Gebouke. Johan Vliestra showt alle 5 schilderijen.

Jolanda verteld dat de huizen bouw in het dorp altijd de aandacht krijgt en Sietse van der Wey vanuit de gemeente verteld ook dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er gebouwd wordt.

Verder benoemd Jolanda de volgende punten;

De vrijwilligersavond komt er weer aan op 23 november 2108

Er staat een najaarsvergadering gepland op 3 oktober 2018

Voor het bestuur is er nog een vacature voor algemeen bestuurslid.

 • Verslag van de najaar ledenvergadering 2017

De notulen van de najaarsvergadering worden doorgenomen, Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. Alleen de vraag, wanneer wordt het project Wood Lands gepresenteerd.

Dit project wordt nu in de stal van familie Lindeboom gemaakt en op het land van Jan en Petra Nicolai, tegenover Fam. van Vulpen gepresenteerd in het weiland. Eerst moet het land worden ingezaaid en daarna kan het project zich installeren.

 • Verslag van de kascommissie en benoeming van nieuw lid,

Aftredende: Lineke Jansma en voorgesteld Germ Sinnema.

Lineke wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen 2 jaar en Loura Veenstra gaat samen verder met Germ Sinnema.

De kascommissie heeft de H.K.D.K. , de Culturele Commissie goed gekeurd. Het JAK mist nog wat nota’s en zal deze achter halen. De begroting van H.K.D.K  is moeilijk te maken voor elk jaar. Het zijn de acties Boekemerke en de kriistmerke die de H.K.D.K opzet en dat is maar net wat er wordt verkocht.

 • Financieel verslag 2017

Hermien deelt de verslagen en de begroting uit van Plaatselijk belang en t’ Gebouke.

Hermien geeft eerst even een uitleg over de gegevens. Plaatselijk belang heeft nu een vast bedrag vast gesteld voor elke commissie die onder Plaatselijk belang vallen. Dit is naar 600,-euro gegaan.

De subsidies zijn aangevraagd en de groencommissie heeft het eerste deel van het bedrag binnen. Ook het bedrag van buurt budget blijft staan en is voor een speeltoestel op het schoolplein maar de school verplaatst en zal dan worden gebruikt.

Op de spaarrekening P.B. is geld gereserveerd voor in de inrichting van het nieuwe M.F.C. 

Op de exploitatie van de Barte zit verschil, het ging eerst van september tot september en is nu van januari tot januari.

 • Jaarverslag 2017-2018

Het jaarverslag wordt door Iepie voor gelezen en is goedgekeurd door de aanwezigen.

 • Bestuursverkiezing:

Sietse Wybinga wordt bedankt voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren voor Plaatselijk belang. Sietse was een man die veel wist uit en van het dorp, (komt dit van zijn nevenfunctie als sinterklaas?) en pakte ook de vele actie’s op. Ook naar de gemeente toe wist hij zijn weg. De stukjes in de Barte, het M.F.C., de naambordjes en dit is nog maar een klein gedeelte van zijn werkzaamheden binnen P.B. Gelukkig blijft Sietse wel de naambordjes en het M.F.C. onder zijn hoede houden.

Sietse spreekt uit dat de “Hoffelijkheid” het belangrijkste is in onze samenleving. Maar dat missen we toch nog te vaak. Ook als dorp zullen wij aan “Hoffelijkheid” moeten werken. 

Sietse zegt dat hij graag zijn tijd voor ons dorp heeft vrijgemaakt.

               Hermien

               De voorzitter Jolanda bedankt haar voor inzet voor o.a  

               bistenparadyske, dorpsmutatie, beheerder ledenlijst, Mailcontact met de leden, beheer

             frijwilligers en de administratie van de Barte.

               Beide krijgen als dank een bos bloemen en een v.v.v bon.

               Rigtje Rozema wordt welkom geheten want er zijn geen bezwaren binnen gekomen of       

               tegen kandidaten. Rigtje wordt de opvolger van Hermien voor de “sinteraasje”. Rigtje krijgt         

               als nieuw lid een roos aangeboden.

 • Rondvraag:

Er komt een vraag naar voren,

 • Wat is de toekomst van het woonwagenkamp?  Er gaan verhalen de ronde, maar hier weet P.B. niks van. Ook Sietse van der Weij – Gemeente Smallingerland zegt dat daar niks over bekend is bij de gemeente.

       Zodra er meer bekend is bij Plaatselijk Belang zal er in de Barte een stukje verschijnen.

 • Vandalisme in het dorp. Er zijn een aantal keren stekjes vernield, het fietsenrek wordt herhaaldelijk op de weg geplaatst tot ergernis en gevaar voor onze dorpsbewoners. Er is beeld opname en er is aangifte gedaan. De wijkagent zal met de ouders en jongeren praten.

Er is ons dorp een parttime wijkagent, geef aan haar alles door. Er wordt zeker iets mee gedaan.

 • De groene stenen aan de einde van de Feart aan het water zijn erg groen uitgeslagen. Kan de gemeente de stenen ook reinigen? Sietse van der Weij neemt dit mee naar de gemeente.

Skoft

 • Presenstatie van HKDK, JAC, Culturele commissie en MFC.

Van het JAC en MCF waren geen vertegenwoordigd en werd er een presentatie gegeven door HKDK en culturele commissie.

Na de beide presentaties kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en beide groepen ook positieve motivatie aan te reiken om meer leden of gasten te ontvangen.

Om half 10 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt elk voor zijn aanwezigheid en wenst een ieder wel thuis.

Plaats een reactie