Nog geen reacties

Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang 10-04-2019

Notulen van de ledenvergadering op woensdag 10 april 2019 

Aanwezig: 36 personen inclusief het bestuur.

Afmeldingen: Gauke en Anny van der Mei, Bonne en Rinskje Postma, Loura Veenstra en Iepie Lindeboom.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de heren Jilles Louwes en Jonathan Pit van het MOS die later op de avond iets gaan vertellen over hun werkzaamheden en wat ze voor het dorp kunnen betekenen.

Als extra punten worden aan de agenda toegevoegd: Het schelpenpad aan de Ymerwyk en de Groencommissie.

De voorzitter deelt het volgende mede:

Na het afscheid van de voorzitter, zal Michel Houwen als waarnemend voorzitter fungeren totdat er een nieuwe voorzitter is benoemd.

Er is inmiddels meer duidelijkheid over het plan Zuid. Er komen 19 woningen; 4 seniorenwoningen, 9 vrijstaande woningen en de rest in de vorm van 2 of 3 woningen onder één kap. De woningen zullen worden gebouwd onder leiding van Riemer Riemersma.

Toekomstvisie “Hoe komt  Drachtstercompagnie op de kaart”.  Jolanda zal hiervoor nog een document maken.

Er is een nieuwe werkgroep ontstaan voor het organiseren van een feestdag voor jong en oud in de tussenliggende jaren van het dorpsfeest. Dit krijgt de naam Kompact. De commissie bestaat o.a. uit leden van “Trije fan ‘e Kompenije” en een delegatie uit het bestuur van het PB. 

Verslag van de vorige vergadering

Deze wordt, na een paar aanpassingen, goedgekeurd.

Verslag Kascommissie

Loura Veenstra en Germ Sinnema hebben de financiën gecontroleerd en goed bevonden. Germ Sinnema geeft aan dat het er verder prima uit zag.

Loura Veenstra was niet aanwezig maar wordt vanaf hier bedankt en als nieuw kascommissielid wordt Gurbe Aardema benoemd. 

Financieel verslag 2018 en begroting 2019 van PB en It Gebouke

De verslagen zijn uitgedeeld. Er zijn geen vragen over de exploitatie. In de begroting van het PB staat een foutief bedrag bij de inkomsten van de Barte. Dit zal worden aangepast. 

Jaarverslag 2018 van de secretaris

In verband met de afwezigheid van de secretaris wegens ziekte, wordt het verslag voorgelezen door Johan Vlietstra. 

Financieel verslag van HKDK, JAC en Kulturele Kommisje

Deze zijn ook nagekeken door de kascommissie en goedgekeurd.

Verslag van de werkgroepen HKDK, JAC, Kulturele Kommisje, MFC en Groencommissie

Tjeerd Jager doet verslag van HKDK, Margriet Dongstra uit naam van JAC en Maeike Nijboer over de Kulturele kommisje. Er komt een vraag uit de vergadering of HKDK misschien ook een soort van ledenvergadering kan beleggen om meer binding te houden met de donateurs/leden. Dit nemen ze mee.  Sietse Wijbenga doet uitgebreid verslag van de status van het MFC. Het convenant is inmiddels ondertekend dus het echte werk kan beginnen terwijl de projectgroep en de werkgroep al volop in actie zijn. Er zal ook veel geld door het dorp moeten worden opgehoest. Dit zal vooral door het werven van subsidies gebeuren. De streefdatum voor het in gebruik nemen van het nieuwe MFC  is september 2021.  Wiebren Santema doet verslag van de Groencommissie. Er is al veel gebeurd maar er zal ook nog veel door de gemeente moeten worden aangelegd in de vorm van wandel- en fietspaden. In principe heeft de commissie haar werk gedaan en komt de Kompenije zo behoorlijk in het groen. 

Klacht i.v.m. het schelpenpad aan de Ymerwyk

Er is een klacht binnengekomen bij het bestuur van het PB. Er gaat te veel sluipverkeer, in de vorm van auto’s en tractors langs waardoor het schelpenpad wordt vernield. Er is contact gezocht met de gemeente en er zullen maatregelen worden genomen.

Toekomst it Gebouke

Wanneer het MFC klaar is zullen alle activiteiten, die nu in It Gebouke plaats vinden,  verhuizen naar het MFC met als gevolg dat It Gebouke overbodig wordt.  PB moet hier een andere bestemming voor zoeken. De HKDK (Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije), die nieuwe ruimte nodig heeft,  heeft aangegeven hier graag voor in aanmerking te komen. Het bestuur van PB vraagt de vergadering of er bezwaren zijn voor dit plan. Er zijn geen bezwaren en de leden reageren positief op dit voorstel.

Er wordt besloten om It Gebouke over te dragen aan HKDK met ingang van het in gebruik nemen van het MFC. 

Afscheid van Oebele Bosma als verzorger van It Bisteparadyske.

Na lovende woorden van de voorzitter over het vele werk wat Oebele voor It Bisteparadyske heeft gedaan, nemen we afscheid van hem met een vvv-bon en een bos bloemen. Zijn opvolger Melle Sijtsema wordt succes gewenst.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Johan Vlietstra als bestuurslid en Jolanda van der Berg als voorzitter. Beide hebben aangegeven om hun termijn niet te verlengen. De waarnemend voorzitter bedankt beiden voor hun geweldige inzet binnen het bestuur. Ook zij krijgen een vvv-bon en een bos bloemen als blijk van waardering. De nieuwe bestuursleden; Sjoerdje Leistra, Seppie Boomsma en Chris Bosma worden van harte welkom geheten door middel van een roos. We wensen hen veel succes voor de komende tijd binnen het bestuur.
De nieuwe bestuursleden

Rondvraag

Uit de vergadering komt de vraag om een nieuw schrikhek bij de Marrewyk. Er rijden nu regelmatig auto’s rechtdoor. Dit wordt meegenomen naar de Gemeente.

Ook wordt er verontrust gereageerd op het feit dat er weinig greidevogels meer aanwezig zijn. Dit wordt door de vogelwacht beaamt en aangegeven dat er volop aandacht voor is. 

Sprekers namens het MOS

Jonathan Pit en Jillis Louwes vertellen over hun werkzaamheden als Opbouwwerkers van deze welzijnsorganisatie. Ze werken in 4 wijken in Drachten en in de dorpen Houtigehage en Drachtstercompagnie. Ze kunnen bruggen slaan naar professionals, ze maken een wijkanalyse en willen daarvoor graag mensen spreken uit het dorp. Dit door middel van gesprekken op straat b.v. bij de school. Ze hebben goede contacten met de school en gemeente. Ze kunnen ondersteunen bij de visie van het dorp en maken gebruik van de wijkatlas. Ze zullen in de volgende Barte een stukje schrijven zodat het voor het gehele dorp duidelijk is wat ze doen en van plan zijn. Kompenije kreeg een compliment over de vele commissies en werkzaamheden die er nu spelen. De voorzitter bedankt de sprekers en ze krijgen als dank een droge worst mee naar huis.

Sluiting

Om 10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

 

 

 

Plaats een reactie