Nog geen reacties

Jaarverslag Pl. Belang 2018-2019

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2018-2019

Huidige bestuur:

Jolanda van der Berg, voorzitter
Iepie Lindeboom, secretaresse
Rigtje Rozema, penningmeester
Johan Vlietsra, o.a. contactpersoon ‘t Gebouke
Michèl Houwen, o.a. contactpersoon website

MFC.

Het convenant is getekend en de commissie is weer een stap verder. Misschien kan Sietse vanuit Plaatselijk belang het verhaal toelichten nadat ik het verslag heb voorgelezen.

Wijkatlas

Ongeveer de helft van de inwoners van Smallingerland heeft een vragenlijst ingevuld, zodat het weer gelukt is een nieuwe wijkatlas te maken. In de wijkatlas, die om de 2 jaar verschijnt, worden de ontwikkelingen in de wijken, buurten en dorpen(digitaal) zichtbaar gemaakt. Het is een naslagwerk met daarin de sterke en zwakke punten van bijvoorbeeld ons dorp. Zo komen o.a. de voorzieningen, de veiligheid en het woonklimaat aan de orde. De wijkatlas is o.a. bedoeld voor de gemeente en de besturen van Plaatselijk Belang.

Wijkagent

Wijkagent Esther Heuzinkveld heeft zich voorgesteld in de Barte.
Wij hebben haar gevraagd of zij elke keer wat in de Barte wil schrijven. Dat wil ze graag doen, maar vraagt daarbij ook onze hulp. Heeft u een onderwerp waarover zij kan schrijven? Laat het haar weten of mail naar [email protected]

Himmeldei

Deze jaarlijkse schoonmaakdag door kinderen van de bovenbouw van de Frissel werd altijd georganiseerd door Plaatselijk Belang en de vogelwacht. Nu nemen Sietse en Michèl de himmeldei voor hun rekening . Afgelopen vrijdag vond de himmeldei plaatst en Jan de Boer zei dat er minder troep langs de kant van de weg lag.

AED

Het apparaat blijft voorlopig op dezelfde plek hangen aan de Tsjerkebuorren. En binnenkort komt er weer een herhalingscursus. Er zijn altijd nieuwe mensen nodig die de AED bemachtigen. Denkt u er over na om zich op te geven als vrijwilliger. PB blijft verantwoordelijk voor het apparaat.

Vrijwilligers

Afgelopen november heeft de jaarlijkse vrijwilligers avond plaats gevonden. De opkomst is niet erg groot vandaar dat PB een enquête heeft gemaakt naar haar vrijwilligers. Wat en wanneer voelt en vrijwilliger zich gewaardeerd?  De enquête is niet door iedereen ingeleverd en de vrijwilligers willen wel op de zelfde voet verder gaan.

Keunstwurk LF2018

Krijgt een vervolg. Petra Nicolai heeft met haar werkgroep bij Plaatselijk belang aangevraagd om het project weer op te zetten in samenwerking onder leiding van Fokke Veurman en Derk den Boer.
Dit keer komt het project aan de Feart in het water, tegenover het Gebouke.

Bisteparadyske

Helaas heeft Oebele Bosma besloten per 1 april 2019 te stoppen met zijn werk als verzorger bij it Bisteparadyske. Hij heeft het met veel plezier gedaan, maar na 10 jaar laat hij het verzorgen van de dieren aan Melle Sijtsema over.

Spreekuur

Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de inwoners. Om u goed te kunnen vertegenwoordigen start Plaatselijk Belang met een spreekuur. Dit spreekuur duurt een half uur en wordt gehouden voorafgaand aan de bestuursvergaderingen. Wij hopen zo te horen wat goed en niet goed gaat in Drachtstercompagnie. Vervolgens kan het bestuur de ingebrachte punten meteen bespreken in de
daarop volgende bestuursvergadering. Dus, heb je een vraag, een klacht, of een goed idee? Laat het ons weten! We doen dit voorlopig een jaar en gaan daarna evalueren.
Er zijn altijd 2 bestuursleden aanwezig: Michèl Houwen en per toerbeurt een ander bestuurslid.

Doarp yn ’t Grien.

Op 10 oktober was de presentatie van de Groencommissie. Een commissie die ontstaan is op initiatief van Plaatselijk Belang. In de commissie zitten 7 enthousiaste dorpsgenoten.
Landschapsbeheer Friesland en de Gemeente werken hier ook aan mee.
Doel van de commissie: uitbreiden van de wandelmogelijkheden in en rond ons dorp en het verfraaien van openbare groengebieden.
Afgelopen 9 maart zijn de eerste bomen geplant in het dorp en dorpsbewoners konden bomen en heggen aanschaven voor een mooie prijs. De opening werd verricht door de wethouder.

Gaswinning

PB was aanwezig bij de bijeenkomst over de gasboringen in de gemeente. De werkgroep tegen gaswinning – bestaande uit 4 leden uit de gemeenteraad en 4 vertegenwoordigers van de Plaatselijk Belangen – is ontstaan n.a.v. seismologisch onderzoek in oktober 2017. Er werden 2 schadegevallen geconstateerd in Smalle Ee en De Wilgen. Zo ontstond 12 maart jl. de werkgroep tegen nieuwe gasboringen die op 11 oktober een petitie aanbood aan minister Wiebes.
In het verlengde hiervan kwam ook de energietransitie van gas naar duurzame energie ter sprake. Dorpen zullen in de nabije toekomst hiermee aan de slag moeten. Vanuit de gemeente zal een commissie zich gaan bezighouden met de transitie.

Jeugd

Plaatselijk Belang hecht er waarde aan dat de jeugd tussen de 12 en 17 jaar weet dat er naar haar geluisterd wordt. Wij ontvingen geluiden dat een groep jongeren het idee heeft dat er niets voor ze geregeld wordt. Daarom hebben wij een gesprek gehad, De jongeren zitten veel in caravans bij ouders op het erf. En zeggen geen behoefte aan een andere plek te hebben.

Pinnen

PB hebben onderzoek gedaan naar een pin zuil. Doordat veel mensen geen geld meer op zak hebben,
verdwijnen veel geldautomaten, zo ook in ons dorp. De dichtstbijzijnde locatie is De Wiken, Opende, Surhuisterveen of Ureterp. Het alternatief, Rabo geld Express, is alleen toegankelijk voor Raboklanten en kost € 5,50 per transactie. U geeft de bank dan opdracht geld bij u thuis te bezorgen. In de media wordt gesproken over de geldmaat. In 2019 en 2020 maken de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank langzaamaan plaats voor de geldmaat. Deze komen niet in ons dorp te staan.

Plan Zuid

Dinsdag 11 december was PB aanwezig bij de raadsvergadering waar het bestemmingsplan Drachtstercompagnie-Zuid door de gemeenteraad werd vastgesteld. In 2008 is er een bestemmingsplan vastgesteld dat voorzag in de uitbreiding van woningbouw van het dorp Drachtstercompagnie. In de Wet ruimtelijke ordening staat dat elk bestemmingsplan binnen de 10 jaar moet worden herzien. Het bestemmingsplan dat 11 december door de raad is vastgesteld is hier het gevolg van. Inhoudelijk is het bestemmingsplan ten opzichte van 2008 op grote lijnen het zelfde. Wel zijn enkele onvolkomenheden gerepareerd in dit plan, maar de basis is hetzelfde. Zie www.smallingerland.nl onder het kopje ‘uitvoering’ en dan naar bestemmingsplannen.

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Op 11 december zijn wij als PB aanwezig bij de  raadsvergadering van het  woonwagenlocaties. Ook waren enkele dorpsgenoten. Het besluit is genomen. Er komen 12 staplaatsen.
Wat ging er aan vooraf? Na de eerste berichten heeft PB contact gezocht met de wethouder en gevraagd om een informatieavond voor de bewoners;
Het bestuur werd platgebeld door politici en de media;
Er komt geen informatieavond maar een Rondetafelvergadering
PB stelt een brief op met één vraag (bent u positief, negatief of neutraal?) die in het dorp verspreid wordt; Er komen maar liefst 85 reacties terug!
PB spreekt op de Rondetafel-vergadering van 27 november en benadrukt dat zij onafhankelijk, maar betrokken is en benoemt vrijwel alle, door de bewoners ingebrachte positieve en negatieve argumenten.
Het besluit: Smallingerland moet voor de zomer nieuwe locaties zoeken (naast Drachtstercompagnie en de Wetterwille in Drachten) en indien mogelijk een aantal reeds aanleggen.
Bij Drachtstercompagnie ziet de wethouder ruimte voor maximaal 12 plekken. Dit voorstel werd unaniem aangenomen en door de aanwezige woonwagenbewoners met applaus begroet.

Verkiezingsbord
Het verkiezingsbord is verplaatst naar het Gebouke, dit op aanvraag van de buurtbewoners bij het monument.

Glasvezel

Er is veel tijd gestoken om het glasvezel rond te krijgen. Gelukkig is de 60 % gehaald.
Er waren informatie middagen en avonden in Smallingerland en deze werden goed bezocht.
In augustus starten de bedrijven met graven.

 

 

Plaats een reactie