Nog geen reacties

Einde Kompenijster Sportnijs, de historie.

Na 52 jaar geen Kompenijster Sportnijs meer in de brievenbus.

Tijden veranderen en mede daarom is het begrijpelijk dat dit het laatste nummer van het Kompenijster Sportnijs is. Want wie leest er tegenwoordig nog een sportblad…… Vroeger zaten de mensen thuis te wachten op het volgende nummer van T.F.S. Nieuws, c.q. het Kompenijster Sportnijs dat bij hun door de brievenbus viel. Nu is dat totaal anders want bijna iedereen beschikt tegenwoordig over een computer, een iPad en/of mobiele telefoon. We communiceren nu via Facebook, via mails op de computer en apps op de mobiele telefoon. Nieuwsbrieven en apps vanuit de vereniging kunnen we nu overal ter wereld op onze mobiele telefoon lezen. We moeten met de tijd mee, m.a.w. een sportblad is niet meer van deze tijd. Zoiets zie je aankomen maar desondanks ben ik het Kompenijster Sportnijs blijven ondersteunen en promoten. Dit omdat we er van jongs af aan mee opgegroeid zijn en ik weet dat Pieter de Vries straks het boekje gaat missen wat ik maandelijks bij hem door de brievenbus gooi. Ter afsluiting van een mooie en indrukwekkende periode van nieuwsvoorziening hierbij een terugblik op 52 jaar T.F.S. Nieuws, c.q. Kompenijster Sportnijs. Dit alles op basis van het ooit van Martsje Keuning ontvangen archief en al die nummers die ik tot op heden zelf bewaard heb.

Het eerste nummer van T.F.S. Nieuws verscheen in de zomer van 1967 en was het sportblad van de korfbal- en voetbalvereniging. De redactieleden waren Henk Aardema, Wieke Kats en meester Theun Smid. Het T.F.S. Nieuws verscheen in die tijd in A-5 formaat. Op de groene omslag maar liefst 21 Komenijster adverteerders die het uitbrengen van het maandelijkse sportblad mede mogelijk maakten. De abonnementsprijs was in die tijd drie gulden per jaar. Opvallend de maandelijkse “verjaarsrubriek” en de prijsvraag “Hwa is Wha”. Jan van der Bij interviewde daarbij bekende Kompenijsters en dan mochten de lezers raden wie er bedoeld werd. Voor de winnaar was er dan een kleine surprice. Hieronder de “Wha is Wha” uit het T.F.S. Nieuws van september 1977 met daarin een oud-voetballer en huidige bewoner van de Smidswei in de hoofdrol.

 1. Binne jo berne yn’e Kompenije? Nee
 2. Wenje jo yn Kompenije? Ja
 3. Hawwe jo in eigen wente of in hier hus? Ik haw een eigen wente.
 4. Binne jo ek trouwt? Ja
 5. Hawwe jim ek bern? Jawis, twa
 6. Hoe ald binne jo? Tusken 25 en 35 jier
 7. Yn leantsjinst of selfsstandig? Ik bin yn Leantsjinst
 8. Hawwe jo ek oan sport dien? Ik bin noch actief yn de sport.
 9. Komme jo dan regelmjittiich op it sportfjild? Ja.
 10. Hwat binne jo leafhawwerijen? Sport yn it algemien en nifelje.
 11. Komme jo mei in protte minsken yn oanraking? Bihoarlijk what.
 12. Drage jo wolris in holdeksel? Ja, by smoarch wurk.
 13. Hawwe jo ek tellefoan? Ne, wol in auto.
 14. Binne jo wolris mei fakansje nei it butenlan west? Jawol.
 15. Hokker televyzje programma’s finne jo moai? Amusements en sportprogramma’s.

Witte jo it?

Begin 1973 had Wieke Kats geen tijd meer voor zijn redactiewerkzaamheden en kwam Jan Kats in de redactie. In dezelfde jaargang ging Henk Aardema de redactie verlaten. Henk was het manusje van alles binnen de redactie. Ook schreef hij als vertegenwoordiger van de korfbalafdeling vele stukjes in T.F.S. Nieuws, iets wat hij altijd zou blijven doen. Henk werd opgevolgd door Jan Smith uit Drachten. Een jaar later stopte ook meester Smid als redactielid. Zijn opvolger binnen de redactie was Arie Bouma.  Met ingang van de 9de jaargong stopte Jan Smith als redactielid en namen Durk Veenstra en Sietze Tibbesma zijn werkzaamheden over. Zij hadden een goed streven: een dikke T.F.S. Nieuws met veel kopij. Twee jaar later, in het jaar 1978, nam Martsje Keuning de administratie van Sietze over. Ze kreeg daarbij versterking van Jappie Postma (Fallaet) en ondergetekende. In deze periode schreef ik al regelmatig wedstrijdverslagen en “foute stukjes” onder het synoniem Joost (afkomstig van plaatjesdraaier Joost de Draaier) in het T.F.S. Nieuws. Dit laatste werd niet door iedereen gewaardeerd. Ik moest toen bij het toenmalige bestuur op het matje verschijnen. Even daarna ben ik gestopt met de rubriek “Waar gebeurt”.

Met ingang van de 14de jaargang veranderde het formaat van A-5 in A-4. Tot deze periode werd het T.F.S. Nieuws bij een drukker gedrukt, nu ging alles in eigen beheer. In deze periode waren Maeike Keuning, Janny van der Bij, Rinskje van der Vee en Jantsje van der Heide de typistes. De kopij werd op stencilvellen uitgetypt. M.b.v. een stencilmachine werden alle stencils 230 keer uitgedraaid. Ik heb dat zelf nog regelmatig met/bij Henk de vries (sen) gedaan. Dat was me dan toch een knoeiboel…. Na het stencilen kwamen we als redactie bijeen om de krantjes in elkaar te zetten. Wat een werk vergeleken met nu…… In de redactie zaten toen Grytsje de Vries (jeugd), Henk de Vries, Sieger Brouwer, Martsje Keuning en ondergetekende. Met ingang van de 15de jaargang werden voetbal bestuurslid Wieke Kats en korfbalvoorzitter Henk de Vries (sen) op verzoek van beide besturen tijdelijk aan de redactie toegevoegd voor het verkrijgen van meer informatie vanuit de besturen. Of was het om de redactie te controleren? In mei 1983 ging ik uit de redactie en schreef daarbij een (achteraf) interessant dankwoord met daarin de nodige wensen voor de toekomst. Dit i.v.m. mijn definitieve verhuizing naar Wirdum en mijn werk bij de Frico in Leeuwarden. Een jaar later werd Ate Keidel mijn opvolger binnen de redactie. In het seizoen 1985-1986 kwam ik weer bij T.F.S. terug als voetballer en waren mijn wedstrijdverslagen weer terug te vinden in het T.F.S. Nieuws.

In 1986, bij de 20ste jaargang, hadden we plotseling een gele omslag met een nieuwe door Ate Keidel ontworpen lay-out. Ook inhoudelijk veranderde er het een en ander. Nieuw was de rubriek van de Drakoruiters. Er verscheen zelfs een oproep voor nieuwe leden van Nut en Genoegen in het T.F.S. Nieuws. Aan het einde van deze jaargang stoppen Janny van der Bij en Maeike Keuning met hun werkzaamheden voor het T.F.S. Nieuws.

Met ingang van de 21ste jaargang, september 1987, wordt het krantje verrijkt met nog een sportvereniging, nl.  met “Sealsport Foriening Dr. Kompenije”. Deze vereniging werd in maart 1984 opgericht. Verder kwam Sieger als opvolger van “Wha is Wha” met een nieuwe prijsvraag: “Wie is hij….”. Later was dit “Zijn naam is…”. In mei 1988 neemt juf Martsje na 16 jaar redactielid afscheidt van T.F.S. Nieuws. Haar opvolgster werd Alet Aardema. De groep typistes die alle met de handgeschreven kopij moesten uittypen, werd met ingang van jaargang 22 uitgebreid met Ietie Veenstra en Janet van Wijk. Met ingang van de 23ste jaargang zaten Ate Keidel, Ietie Veenstra, Taco van der Leij en Henk de Vries in de redactie. Voor Henk is men op zoek naar een opvolger die eventueel ook het stencilwerk kan doen.

Met ingang van de 24ste jaargang verandert de naam T.F.S. Nieuws in die van het Komenijster Sportnijs. Zowel de lay-out aan de buiten- als binnenkant verandert. Nieuw in de redactie waren Hennie Aans, Lineke de Boer en Ina van der Vlugt. Aan het eind van het seizoen gaat Ate als enige heer uit de redactie en bestaat de redactie in de zomer van 1991 nog uit Ietie, Ina en Hennie. In september 1992 krijgt het voorblad weer zijn vertrouwde groene kleur terug en wordt het krantje niet meer gestencild maar wordt al het typewerk gekopieerd. Het mooie is dat er nu ook foto’s afgedrukt kunnen worden. Uiteraard komt dit de kwaliteit van het blad ten goede. Een nadeel: het is duurder dan stencilen. Daarom kost het lidmaatschap met ingang van jaargang 27 nu 12,50 i.p.v. 10,00 gulden per jaar. Met ingang van jaargang 28 veranderd de lay-out van blad 1. Hierop een overzicht van de samenstelling van de redactie en alle besturen. Opvallend detail: dit laatste nummer heeft nog steeds dezelfde lay-out.

In augustus 1995 gaan Ina en Hennie uit de redactie. Alie Jager en Lies Kloosterman komen nieuw in de redactie. In het eerste nummer een mooi interview van Lies met trainer Rikus Leemeijer. Opvallend in deze periode: alle kopij heeft zijn eigen lettertype. Kenmerkend ook de door secretaris Marinus Nijboer uitgetypte overzichten. Nieuw de rubriek: “Pauzeren met..” met een interview met de nu 88-jarige Henk Aardema. Opvallend: toen had hij het biljarten nog niet als hobby. Nu is hij als driebander alle jongeren de baas.

In het eerste nummer van jaargang nummer 33 staat mijn toespraak gehouden tijdens de receptie van het 50-jarig bestaan van de voetbalclub. Zelfs toen wist ik al meerdere bladzijden te vullen….. Pupil van de maand was toen Robin van Es. Zijn vrienden waren Gerrit Oege en Barney. Toevallig of niet: Robin komt komend seizoen weer bij ons voetballen. Met ingang van jaargang 34 zien we dat de redactieleden per email bereikbaar zijn. Ook de voetbalvereniging is vanaf nu via internet bereikbaar.

In januari 2001 gaat Lineke de redactie verlaten. Haar taken worden vanaf dat moment overgenomen door Jolanda Nijholt: ook weer zo’n gezellige meid. In hetzelfde nummer lees ik dat secretaris Marinus Nijboer in februari 2001 tot vrijwilliger van het jaar werd benoemd. Voorzitter Ymko de Graaf wist daarbij Joke en Marinus naar de Lawei te lokken. In dezelfde periode stemden de voetbal- en korfbalvereniging over de privatisering van het gebouw. In februari 2003 gaat op initiatief van Herre Kampen de website van de voetbalvereniging in de lucht. We gaan met de tijd mee…..

Intussen heeft Lies Kloosterman de redactie verlaten en komt Hiltsje van der Brug als secretaris in de redactie. In het Kompenijster Sportnijs staan nog 17 Kompenijster adverteerders. Eigenlijk valt dat nog best mee. Als voorzitter van de voetbalvereniging publiceerde ik in 2004 al maandelijks de rubriek “Nieuws uit de vereniging”. Tegenwoordig doe ik nog precies hetzelfde…… In december 2003 kwam Sjoukje Postma als penningmeester voor Jolanda Nijholt in de redactie. Na jarenlange afwezigheid komt de korfbalvereniging in 2007 weer met een verjaardagrubriek. In de 41ste jaargang komt de voetbalvereniging met de rubriek “De pupil van de maand”. Zo lees ik dat Gijs Vlastuin het liefst patat eet en Ali B als favoriete muziek heeft. Rudmer Mulder lust geen spruitjes en is een fan van Jan Smit. Leuk zo’n rubriek…….

In februari 2010 neemt Freke de Graaf binnen de redactie de taken over van Ietie Veenstra. Freke zit ook nu nog in de redactie. Opvallend in deze periode nog steeds de getypte uitnodiging van Marinus Nijboer voor de algemene ledenvergadering. Volgens mij bleef hij als laatste de typemachine trouw. Opvallend in deze periode ook de vele foto’s. Dit met name bij de zaalsport. Bij de 45ste jaargang gaat Hiltsje van der Brug uit de redactie. Haar taken worden overgenomen door Sjoerdtje Leistra. Ook zij zit nu nog in de redactie. In november 2011 neemt Karin Schoute de taak als penningmeester over van Sjoukje Postma.

In januari 2016 verschijnt er door een foutje plotseling een Kompenijster Sportnijs in A-5 formaat. De lettertjes zijn wat klein maar voor de rest voelt het als vanouds. Als in juni 2018 Karin komt te overlijden blijven er nog twee redactieleden over. Na overleg met de korfbalvereniging, de voetbalvereniging en STK besluiten de redactieleden in april tot het ophouden van het bestaan van het Kompenijster Sportnijs. Wat nu nog rest is het archief van T.F.S. Nieuws, c.q. het Kompenijster Sportnijs. Daarin veel uit de historie van de genoemde sportverenigingen. Voor mij als clubman van onmisbare waarde. Wat nog ontbreekt zijn de nummers van de 1ste en 2de jaargang. Wie deze nog ergens op zolder heeft liggen mag ze bij mij komen bezorgen.

Pieter Postma

8 juni 2019

Plaats een reactie