Nog geen reacties

Enquete

 

In februari van dit jaar hield Plaatselijk Belang een enquête onder haar inwoners. Hier de resultaten en de vervolgstappen.
                                        Waar moet pb zich de komende tijd mee bezig gaan houden?

De uitkomsten vormen de basis voor de visie voor de komende jaren.
Er werden 80 enquêtes weer ingeleverd. Gemiddeld was men 40 jaar of ouder, werkend, de helft deed vrijwillgerswerk.

Men was positief over:

 • uitstraling van ons dorp
 • ligging van het dorp (veel natuur)
 • saamhorigheid
 • vele verenigingen
 • de Barte
 • plezierig wonen
 • Plaatselijk Belang

Men dacht neutraal over:

 • informatievoorziening over het nieuwe MFC
 • de site en het info-bord
 • activiteiten voor de jeugd tot 17 jaar  (de soos wordt gemist)
  voldoende sportmogelijkheden  (tennis en fitness worden gemist)
 • voldoende activiteiten voor de ouderen
 • voldoende wandelpaden
 • de wijkagent (wie is dat?)
 • informatie alternatief voor gas

Wat verdient extra aandacht?

 • de Knobben (vooral voor fietsers)
 • verkeersveiligheid (m.n. de Smidswei)
 • snelheid verkeer in het dorp
 • het gemis van voorzieningen (winkel)!
 • verloedering
 • gevaarlijke bermen langs toegangswegen 

                                                       En nu?

Tot zover de algemene opmerkingen die terug zullen komen in de nieuwe dorpsvisie. Maar het bestuur heeft gezegd dat er wel een vervolg moet komen anders heeft het enquêteren geen meerwaarde.
Wij hebben samen met Sietze van der Weij (gemeente) uit de enquête 4 speerpunten gehaald, te weten:

 • verkeersveiligheid  (Smidswei/ snelheid/ bermen toegangwegen )energietransitie (van gas naar….?)
 • verloedering  (aanblik tuinen)
 • voorzieningen (winkel)

                                                        Wil jij ons helpen?

We gaan deze speerpunten behandelen in 4 werkgroepen, bestaande uit 1 lid van PB, een ambtenaar van de gemeente en ca. 2 à 3 dorpsgenoten.

De werkgroep gaat het thema in kaart brengen en bekijken wat er zou moeten gebeuren en of dat realistisch is. 4 Bijeenkomsten lijkt ons voldoende. Op de volgende ledenvergadering volgt verslaggeving van de bevindingen van de werkgroepen.

Wil jij met ons meedenken?

Je kunt je aanmelden bij een van de bestuursleden!
Het kan ook zijn dat het bestuur bij je aanbelt met de vraag of je in een werkgroepje wilt gaan zitten, want

                                                      PB kan het niet alleen!